BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

Taull Zbog raznolikosti koncepcija lozista nije moguce pravilno izvrsiti njihovu podjelu, ali je neosporno da na formiranje lozista najvise utice kvalitet goriva. We need your help! Lozista s CFB tehnologijom uglavnom se izvode za snage preko 50 [MWth] ako se koristi ugalj ili neko drugo gorivo vece toplotne moci. Thank you for interesting in our services. Dio hemijski vezane energije u njima na taj se nacin nije mogao iskoristiti. Nalaze se u transportnim sredstvima brodski kotlovi — glavni i pomocni, lokomotivski kotlovi itdu pokretnim termoblokovima osposobljenim za drumski ili sinski saobracaj i slicno.

Author:Tojajas Kagarg
Country:Serbia
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):23 January 2010
Pages:331
PDF File Size:11.30 Mb
ePub File Size:12.73 Mb
ISBN:651-3-28125-450-9
Downloads:58860
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FenrishuraArar Kod novijih konstrukcija su relativni koraci ktlovi manji, sto utice na snizenje temperature zida, smanjuje njegovu debljinu i pojeftinjuje troskove izrade i montaze.

Druga provjera Provjeru vrsimo putem izraza: Nalaze se u transportnim sredstvima brodski kotlovi — glavni i pomocni, lokomotivski kotlovi itdu pokretnim termoblokovima osposobljenim za drumski ili sinski saobracaj i slicno. Vrijeme zadrzavanja cestica u lozistu iznosi 10 do 20 sekundi. We are a non-profit group that run this website to share documents. Kako je proces prenosa toplote zracenjem u lozistu dominantan, cijevi koje sacinjavaju ogrevnu povrsinu lozista nazivaju se ekranske cijevi.

Procenat pepela u gorivu, sklonost uglja ka povezivanju sljake u vece komade, relativno kretanje goriva, dogorijevanje su samo neki od faktora koji uticu na ovaj gubitak. Kako su stehiometrijski odnosi a,b,c i d konstantne velicine, brzina hemijske reakcije moze se definisati ili preko brzine potrosnje goriva vazduha ili preko brzine stvaranja produkata sagorijevanja.

Kotlovi se mogu podijeliti i prema zapremini vode koju sadrze,odnosno jedinicu kapaciteta ili grijne povrsine, na dvije velike grupe: Adijabatska, kalorimetrijska i pirometrijske temperatura produkata sagorijevanja 3. Polazeci od maksimalnog sadrzaja CO2 u produktima sagorijevanja, koji se dobija kao odnos kolicine CO2 i minimalne kolicine suhih produkata sagorijevanja pri potpunom sagorijevanju ugljika, tj.

Gasifikaciona kolicina goriva se racuna na sljedeci nacin: I-t dijagram 15 3. Gorive tvari su najvecim dijelom ugljici pa je gorenje spajanje kisika gorive tvari s ugljikom. Gorivo i sorbent se uvode u loziste iznad ili ispod fluidiziranog sloja. Lozista za sagorijevanje u sloju a Suprotno kretanje bez grebena; b Suprotno kretanje sa grebenima; c Paralelno suprotno kretanje; d Brodskki kretanje Dimenzionisanje i brovski lozista u kojima sagorijeva ugljeni prah je veoma slozeno, s obzirom da se radi o nedovoljno proucenom heterogenom procesu sagorijevanja, koji u velikoj mjeri zavisi od aerodinamickog polja koje je tesko definisati.

Kod vecih lozista se usvaja veci broj gorionika do 8 ili se loziste dijeli na dva dijela kao na slici 2. Potpuno sagorijevanje nastaje sagorijevanjem ugljenika i vodonika uz dovoljnu kolicinu kiseonika.

Please copy and paste this embed script to where you want to embed Embed Script. Laki ozid Tabela 2. S obzirom da je raspoloziva kolicina otpadne toplote kod mnogih procesa vremenskih neujednacena, kotlovi utilizatori se ponekad snadbijevaju i sopstvenim lozistima,kako bi mogli da zadovolje potrebe za parom.

Prema definiciji, ovdje gubitak predstavlja energija koju sa sobom odnosi sljaka na izlazu iz lozista podijeljena energijom dovedenom kotlu, tj. Vodocijevni kotao Udio pojedinih komponenti u produktima sagorijevanja Glavni faktori predstavljaju goriva i sistem sagorijevanja s tipom lozista.

Udio pojedinih komponenti u produktima sagorijevanja Udio suhih komponenti u produktima sagorijevanja racunamo kao: Kktlovi oksida sumpora smanjuje se dodavanjem sredstva za vezivanje sumpora krecnjak, dolomit, krec direktno u fluidizirani sloj.

Djelomicna gasifikacija je proces devolatilizacije sa ciljem proizvodnje serije zamjenskih goriva dekompozicijom uglja u jednostavnije komponente na relativno niskim temperaturama od [o C] do [o C] i na pritisku 1 do 2 [bar]. Bez obzira na intenzivno odnosenje materijala iz lozista njegova temperatura ostaje jednolika zbog toga sto maseni protok recikliranih cvrstih cestica, samo neznatno nize temperature od one u lozistu, visestruko premasuje maseni protok fluidizatora, patni kolicine goriva, sorbenta i inertnog materijala.

Trougao sagorijevanja za dato gorivo — Ostwaldov trougao S obzirom na nisku energetsku iskoristenost primarne energije, ovakva postrojenja mogu se smatrati privremenim rjesenjima, koja treba sto prije, cim se steknu neophodni uslovi, zamjeniti objektima za kombinovanu proizvodnju toplotne i elektricne energije.

Vodocijevni kotao — Wikipedia Grebeni na prednjem i zadnjem zidu na kojima se najcesce postavljaju mlaznice za sekundarni vazduh, poveca makroturbulenciju produkata sagorijevanja cime se inicira proces dogorijevanja sagorljivih gasova koji dolaze sa kraja resetke i lako isparljivih volatila izdvojenih u prednjem dijelu sloja.

U sljedecoj zoni 3 vrsi se sagorijevanje ;arni ugljenika, to jest, goriva iz kojeg su se izdvojili volatili. Prva provjera Provjeru vrsimo na osnovu jednakosti: Kolicina toplote prihvacene u pregrijacu pare se racuna na iduci nacin: UVOD Parni,vrelovodni i drugi koltovi su po svojoj koncepciji, namjeni, velicini, parametrima i nizu drugih karakteristika tako razliciti da se mogu klasifikovati na mnogo nacina.

Kroz ove kanale struji nagore zapaljiva gasna smjesa koja se sastoji od vazduha, produkata sagorijevanja koksnog sloja i produkata djelimicne gasifikacije isparavanje volatila. Ovo se moze pojaviti i kada je gorivo suvise vlazno. Kotlovski gubici Loziste mora da zadovolji dva osnovna uslova: Obrnuta paralelna sema broddski koje se i gorivo i vazduh dovode odozgo Slika 1.

TOP Related Posts.

JAZZ STYLES GRIDLEY 11TH EDITION PDF

BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

Arashijora Pri tome se kao produkti sagorijevanja mogu javiti ugljenmonoksid i ugljikovodici koji u tom obliku i izlaze iz kotla. Ploce su debljine od oko 3mm, brodskki sirina kanala iznosi 25mm. U odnosu na pokretljivost, kotlovi se mogu podijeliti na: Sam sastav pepela, dakle, zavisan je i od sastava rastinja iz kojih brodsji gorivo nastalo. Protocne parne kotlove Kod kotlova prve grupe, cirkulacija mjesavina vode i pare u isparivackom kotloiv vrsi se na racun napora stvorenog kao posljedica razlike gustina radnog fluida u spusnim i podiznim cijevima, visinske razlike i sile gravitacije, dakle prirodnim putem.

HALOFILOS EXTREMOS PDF

Za to se koriste aparati za prikupljajnje cestica i cikloni raznih tipova izvedbi. Koks se koristi kao gorivo za sagorijevanje u fluidizovanom sloju, a tecni i gasovoti hidrokarbonati se nakon preciscavanja koriste za dodatno sagorijevanje u bgodski gasne turbine koja pogoni generator elektricne struje slika 1. Spaljivanje sljake u sloju uslovljava racionalno oblikovanje lozista koje najcesce ima oblik kao sto je to prikazano na slici 2. Gorivo koje propadne kroz resetku dijelom je ucestvovalo u procesu sagorijevanja, tako da je nesagorjeli dio goriva u ovom propadu obicno pagni i dijelom otplinut. Para iz dobosa ili paroskupljaca struji kroz snop zmijastih cijevi malog precnika, obicno 20 — 40 mm.

Related Articles