ANGELICA ZAMBRANO TESTIMONY TAGALOG PDF

As I was on the bed, suddenly, I saw two angels. I began walking. I stretched my hands out to the angels and we started heading upwards. We were going up very quickly, and in just a matter of seconds we arrived before the Lord. I saw the Lord approaching me.

Author:Kejas JoJojora
Country:Guatemala
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):26 May 2006
Pages:192
PDF File Size:6.4 Mb
ePub File Size:10.85 Mb
ISBN:325-4-69335-805-8
Downloads:9815
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MalakreeDinala ng Panginoon si Angelica sa ikalawang pagkakataon. Habang ako ay nasa higaan, biglaan, nakita ko ang dalawang anghel. Nagpasimula akong maglakad. Inabot ko ang aking mga kamay sa mga anghel at kami ay nagpasimulang tumungo pataas. Napakatulin ng aming pag-akyat, at ilang saglit pa ay dumating kami sa harap ng Panginoon. Sa kaharian ng Dios ay naroon ang pinakamagandang hardin. Nakita ko ang Panginoon na papalapit sa akin. Ayaw ko na pong bumalik sa Mundo, pahintulutan Nyo nga pong manatili na ako sa Inyo.

Kinakailangan mong gumawa, kinakailangan mong isagawa ang Aking mga gawain. Ipapakita ko sa iyo ang ilang mga bagay para sa iyong buhay, ilang mga bagay para sa aking mga tao, at ilang mga bagay na espesyal para sa sangkatauhan, dahil nais Kong iligtas ang lahi ng tao at hindi ko nais na mapahamak ang sinuman. Ang mga balumbon na ito ay napakaganda at nagnining-ning. Nais mo bang makita ang iyong korona?

Panginoon, ano ang nangyayari? Hindi madaling naroroon. Bumukas ang mga lagablab ng apoy at nakikita ko na siya ay pinapahirapan. Lahat ng mga tao sa impierno ay may taglay na plaka sa ibabaw ng kanilang mga dibdib, at sa kanilang mga noo. Sinasabi mo na pinagnakawan mo ang Dios, subalit walang makapagnanakaw sa Dios? Ito ay imposible, bakit mo sinasabing pinagnakawan mo Siya? Sa iyong pagbabalik sa Mundo, sabihin mo sa lahat ng taong na ayaw ibigay ang kanilang mga ikapu at mga kaloob, huwag pagnakawan ang Panginoon, kung hindi hahantong sila sa Impierno, at walang magnanakaw ang papasok sa Kaharian ng Langit.

Alam ko ang Banal na Salita, ngayon pinagsisisihan ko ito at natanto ko na pinagnakawan ko ang Panginoon. Malachi Sabihin mo sa mga tao na kapag sila ay nagbigay sa Dios, ibigay sa Panginoon nang may tunay na pagmamahal.

Alam mo naman na hindi dapat nakawin ang mga ikapu at mga kaloob para sa Dios. Kapag nagbigay tayo sa Dios ng ating buong puso, ito ay para sa Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon. Sinasabi ng Bibliya na sinusubok tayo ng Panginoon, ito ay malinaw na nasusulat sa Malachi Kayo ay isinumpa ng sumpa, dahil ninanakawan ninyo Ako, maging ng buong bansa. Dalhin ninyo ang lahat ng mga ikapu ang buong ikapu ng inyong mga kinita sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa Aking tahanan, at subukin ninyo Ako ngayon sa pamamagitan nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung di Ko buksan ang mga bintana ng langit para sa inyo at ibuhos sa inyo ang isang pagpapala, na walang silid na sasapat upang tanggapin ito.

Kung nais mong higit kang pagpalain ng Dios sa iyong buhay at ang iyong pamilya, huwag kailan man pagnakawan ang Dios. Oras na para pagpalain ang Dios, upang mapagpala Niya ang ating mga buhay. Noong oras na iyon, ipinakita sa akin ang mga Selda sa Impierno, at isang payak na Salita. Pinatunayan sa pagsasaliksik na ito ay isang matandang salita sa Italia o Latin. Sa pagsasaliksik nakita namin ang isang pahina ng matandang kasulatan patungkol sa salitang ito, na nangungusap sa katotohanan ng isang Impierno.

Hindi ko alam ang kahulugan nito, subalit nauunawaan ko kung anong kahulugan nito patungkol sa pagiging relihiyoso. Dinala akong muli ni Hesus sa dating lugar, upang makitang muli ang mga selda roon. Nang kami ay pumasok sa loob, nakita ko ang libu-libong mga tao. Mayroon doong dalawang babae na nakasuot ng itim. Mula sa kanyang mga kamay naroon ang libu-lobong bulate. Hindi ko na makakayanan, nais ko na pong umalis sa lugar na ito, ayaw ko po rito, pakiusap Panginoon tulungan po Ninyo ako, tulungan po Ninyo ako!

Nakita ko kung sino talaga ang mga madre, at ang kanilang mga sikretong buhay. Nakita ko kung papaanong ang madreng ito makipagtalik sa mga pare, at kung papaanong ang ilan sa madreng ito ay mga tomboy. Nakita ko ang higit pa, at ngayon sila ay lubhang nagsisisi.

Subalit nais kong sabihin sa iyo ang katotohanan, maniwala ka man o hindi. Walang ganoong lugar na Purgatoryo. Ang purgatoryo ay inimbento ng mga tao, ito ay inimbento ng mga Papa pinakamataas na pari.

Malinaw na sinasabi ng Bibliya na mayroong isang Langit at isang tunay na Impierno. Dinala ako ni Hesus sa dalawang lugar na ito, subalit hindi kailanman sa purgatoryo. Dahil kung wala silang Kristo sila ay sa Impierno, hindi na sila makalalabas dito. Kimikirot ang aking puso dahil nalalaman ko kung gaanong karaming kaluluwa ang nadaya ng diablo sa paniniwalang may purgatoryo. Kinakailangan mong gumawa ng isang desisyon ngayon, kung saan at kung sino ang nais mong makasama magpakailanman?

Inatasan ako ng Panginoon na maging tahasan sa pagsasabi ng mga bagay na ito sa iyo, kahit maniwala ka o hindi. Ako ay sumusunod sa utos ng Panginoon dahil isang araw ikaw at ako ay haharap sa Dios, at magpapatotoo sa lahat ng mabuti at masamang ginawa natin sa Mundo. Kung hindi ka magsisisi sa iyong pagkakasala at sa iyong pagsamba sa mga dius-diosan, hahantong ka sa Impierno.

Lumapit ka kay Kristo; bibigyan ka Niya ng buhay na walang hanggan. Ayaw kong takutin ka, subalit ito ang katotohanan. Ang Salita ng Panginoon ay napakalinaw at sinasabi nito na walang magnanakaw ang makapapasok sa Langit. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay lumalapit sa mga birhen 1 2 3 4. Pakiusap maniwala kayo sa akin, lahat ng mga statuang ito ay mayroong mga demonyo sa likod nila. Maraming taong inaangkin na sila ay nagtungo sa Virgin of Guadalupe o Divine Child at tumanggap ng isang kagalingan.

Subalit sa bawat isa sa mga imahen na ito ay isang demonyo. Ang diablo ay nakikinig at sa pamamagitan ng kanyang palsong kapangyarihan, nagagawa niyang tila baga na isang milagro ang nangyari, upang ikaw ay patuloy na maniwala at magpatuloy sa pagsamba sa kanya.

Makinig ka sa akin, babayaran ka ng demonyo ng may kasamaan at bibigyan ka niya ng pangwalang hanggang kamatayan. Kaya huminto ka sa pagsamba sa mga imahen at hanapin si Kristo, dahil bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan at buhay na masagana John Nalalaman ninyo ang Banal na Salita ng Dios? Naroon ako sa kumbento dahil nakaranas ako ng isang masakit na kabiguan sa isang relasyon sa pag-ibig.

Napakaraming mga madre ay nasa kumbento dahil nakaranas sila ng pagkabigo sa pag-ibig. Kalimitan, iniwan sila ng kanilang nobyo sa altar ng kasalan, o kaya ang kanilang mga kasintahan ay pinagtaksilan sila, nakakalungkot sabihin maraming mga madre sa kumbento dahil ang kanilang mga buhay ay puno ng problema at ang kumbento ang isang dahilan o excuse.

Ang tanging katotohanan ay si satanas ang kanilang pinaglilingkuran. Huwag kayong padadaya: Maging ang mga mahahalay maging mga sumasamba sa mga dius-diosan maging mga mangangalunya maging mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki, maging mga magnanakaw maging ang swapang maging mga lasenggo maging ang mga mapanirang puri maging mga manloloko ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios. Ito ang ikalawang kamatayan.

Subalit ikaw na buhay pa sa Mundo, maaari ka pang makapanumbalik sa Dios. Huwag mong ipagpaliban ang ganitong pagkakataon, marahil pinapanood mo ngayon ito, at maaaring ito na ang huling pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Dios upang ikaw ay magsisi. Tumakas sa Impierno, dahil iniaabot ni Kristo ang Kanyang kamay ng kahabagan tungo sa iyo.

Bakit ka naririto? Anong dahilan at napunta ka rito? Maraming tao ang nagsasabi sa akin tungkol kay Kristo at sa kaligtasan, subalit lagi kong sinasabi na sira-ulo ng mga Evangelical Christians, lagi kong tinatanggihan ang Banal na Salita. Ayaw kong tanggapin ang Panginoon. Tuwing ako ay binabahaginan, tinatawanan ko lamang sila at kinukutya. Ngayon nakita ko na nagawa ko ang pinakamasaklap na pagkakamali sa aking buhay. Humayo ka at kausapin mo ang mga kabataan na mayroon pang pagkakataon para hanapin si Kristo, sabihan sila na tumalikod na sa kasalanan.

Ngayon pinagsisisihan ko ito ng lubos, at nagnanasang mapatawad nila ako, nais kong makalabas dito, sasabihan ko ang bawat tao sa Mundo na huwag pumunta sa lugar na ito, huwag pumunta, pakiusap. Sabihan sila na sundin ang kanilang mga magulang, na tanggapin si Kristo, dahil Siya talaga ay nagliligtas, Siya talaga ay nagliligtas, dinaya ako ng diablo, ngayon alam ko na hindi na ako makakaalis sa lugar na ito, kung papaano ko itong pinagsisisihan.

Siya ay na pa sa impierno dahil sa kadahilanang binanggit ko sa aking nakaraang video. Habang papalapit kami sa lugar na iyon ng mga lagablab ng apoy, napansin ko na naparaming mga demonyo na nakapalibot, at sa loob ng bilog mayroong isang pinahihirapan.

Nais ko siyang tulungan nang labis, at nakikita ko kung papaanong iluklok siya ng mga demonyo at pilitin siyang sumayaw at umawit tulad nang siya ay nasa Mundo. Nililibak siya ng mga demonyo at hinahagis siya sa lagablab ng mga apoy. Dadamputin nila siya at lalatigohin.

Humihiyaw siya sa tindi ng kirot. Oh, gaano kasaklap ang pahirap sa kanya. Panginoon tulungan po Ninyo siya. Anong nangyayari? Sa wakas na silo na kita, kung saan kita nais. Gusto kita rito dahil marami kang kinuhang mga kaluluwa mula sa akin at wawasakin kita, dito ka napapabilang. Sinabi Niya hindi Niya ako iiwan sa lugar na ito. Ilibot mo ang iyong paningin, hindi mo Siya kasama. Nalumbay ako, at nagpasimula akong mag-alinlangan.

Bakit Panginoon, bakit? Nagpasimula uli akong mag-alinlangan dahil naglalapitan na ang mga demonyo sa akin. Naramdaman kong may isang lubid na itinali sa aking baywang na patuloy na humihila sa akin patungo sa di mawaring tinig.

Wawasakin kita dahil marami kang kaluluwa inakay upang makaiwas sa impierno, maraming mga kaluluwa ang nailayo sa landas ng impierno dahil sa iyong pangangaral.

Huwag mo nang gagawin pang muli ito, itikom mo ang iyong bibig, isara mong sadya ang iyong bibig, wawasakin kita, papatayin kita. Hindi ko Siya makita, subalit lubusan akong nalalaman Narito Siya.

DE OBESOGENE SAMENLEVING PDF

Angelica Zambrano at The HELL

She claims to have visited heaven and hell four times and to have received numerous revelations from God. I am going to show you that place because there are many who know that hell exists, but they have no fear. When He said that, I could see tears streaming down to His garments. It is true that Jesus laments over lost people Matthew

COMPUTATIONAL GEOMECHANICS VERRUIJT PDF

They Met Jesus

She was shown the beauty of Heaven and also many people who ended their lives in the everlasting torments of Hell because of various sins. The ministers and brethren were all in intercessory prayer during the experience. The first thing that occurred was that angels took her from her house to a heavenly viewpoint. Look at all the churches and congregations of the earth.

EPSON EB450WI PDF

While we were in the middle of our fellowship and sharing. After going to the church, I research about this matter on the internet. The name of the little girl who have testimonial of heaven and hell is Angelica Zambrano from Ecuador. She died for 23 hours and she experienced to see the reality of heaven and hell. Before she died, a servant of God visited her house and said to Angelica that she must prepare, because the Lord God will show her Heaven and Earth. But Angelica need going to die in order to see it, said by the two angels that came down when heavens are opened. Angelica Zambrano died at 4pm in the afternoon.

CALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA DE SWOKOWSKI EN PDF

Dinala ng Panginoon si Angelica sa ikalawang pagkakataon. Habang ako ay nasa higaan, biglaan, nakita ko ang dalawang anghel. Nagpasimula akong maglakad. Inabot ko ang aking mga kamay sa mga anghel at kami ay nagpasimulang tumungo pataas. Napakatulin ng aming pag-akyat, at ilang saglit pa ay dumating kami sa harap ng Panginoon.

Related Articles