ALEKSANDER GIEYSZTOR MITOLOGIA SOWIAN PDF

Wspistnienie wierze tradycyjnych i wnoszonych, ich stapianie w jedn kultur wiadomoci spoecznej trwa w krajach sowiaskich od wielu stuleci waciwie a do naszych dni. Wianki puszczane na wod i ognie rozpalane w noc witojask, obrzd wok ostatniego kosa w polu, przywoywanie deszczu w czas posuchy - wszystko to utwierdzao i wyraao postaw sakraln wobec zjawisk otaczajcych spoeczno ludzk i przez ni tworzonych, a i dzi w niektrych ocalaych formach umacnia nadal tradycj zbiorowoci. Tematem oglnym ksiki jest religia sowiaska. Wykad skupiono jednak na prbie przedstawienia jej podstawowej bez wtpienia czci, ktrjest mitologia, taka, jak uda si, by moe, pokaza dla pnej doby pogaskiej i jej dugo ywotnych nastpstw.

Author:Bagal Tazragore
Country:Uganda
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):24 October 2012
Pages:39
PDF File Size:12.29 Mb
ePub File Size:11.60 Mb
ISBN:309-2-55567-255-1
Downloads:52435
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJogalGieysztor, Mitologia Archiwum naukowe Na przeomie i roku staraniem crki Aleksandra Gieysztora, pani Ewy Gieysztor, spucizna archiwalna Profeso- ra zostaa zabezpieczona i wstpnie skatalogowana.

Wydzielo- ne zostay wwczas materiay archiwalne o znacznej wartoci nie tylko dla bada nad histori historiografii, ale cenne take z punktu widzenia historykw zajmujcych si dziejami powo- jennej Polski. Najwiksza cz zespou, obejmujca zarwno rkopisy prac Aleksandra Gieysztora, jak i materiay zwizane z jego dziaalnoci dydaktyczn i organizacyjno-naukow na Uniwersytecie Warszawskim, w instytutach, towarzystwach na- ukowych, na zjazdach i konferencjach, a take aktywnoci spoeczno-polityczn, zostaa przekazana do Archiwum Pol- skiej Akademii Nauk ok.

Ze zbioru wydzielone zostay materiay dotyczce dziaalnoci Aleksandra Gieysztora w Obywatelskim Komitecie Odbudowy Zamku Krlewskiego w Warszawie oraz zwizane z penieniem przez niego funkcji dyrektora Muzeum Zamku Krlewskiego. Znajduj si one obecnie w Archiwum Zamku Krlewskiego w Warszawie. W Wojskowym Instytucie Historycznym zoona zostaa dokumentacja dotyczca dziaal- noci konspiracyjnej Aleksandra Gieysztora w latach II wojny wiatowej i w pierwszych miesicach powojennych. Do odrb- nego opracowania wydzielone zostay take zbir paleograficz- ny oraz materiay zgromadzone w trakcie prac nad Mitologi Sowian.

Materiay pochodzce z archiwum naukowego Aleksandra Gieysztora nale do najwikszych i najbardziej interesujcych spucizn po uczonych przechowywanych w Archiwum PAN. Z pierwszego okresujego dziaalnoci naukowej, przypadajcej na lata Cudem przetrway rkopisy niektrych prac, ktre ojciec Alek- sandra Gieysztora ukry wraz z archiwum rodzinnym w piwni- cy swego domu na krtko przed opuszczeniem Warszawy po upadku powstania warszawskiego.

Jednak poczwszy ju od roku dysponujemy obszern i rnorodn dokumentacj ilustrujc prac i rozwj kariery naukowej, zakres zaintereso- wa i specyfik warsztatu Aleksandra Gieysztora. Jest to take, obok wspomnie uczniw i wsppracownikw, bezcenne wiadectwo jego ycia i osobowoci. Do najstarszych nale archiwalia zwizane z odbudowpo zniszczeniach wojennych Wydziau i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i organizacj pracy dydaktycznej w trudnych warunkach powojennych.

Obok projektw progra- mw nauczania oraz dokumentacji powstaej w zwizku z od- budow siedziby Instytutu i ksigozbioru biblioteki instytuto- wej, wrd materiaw z lat Najcenniejsz cz stanowi bez wtpienia korespon- dencja z Tadeuszem Manteufflem, wczesnym dyrektorem IH. Ukazuje ona m. Jednoczenie materiay te stanowi cenne wiadectwo ycia warszawskiego rodowiska naukowego, pr- bujcego w zniszczonym miecie odbudowywa niemal od podstaw struktury uniwersyteckie w okresie, kiedy zdobycie szka do oszklenia okien sal wykadowych urastao do rangi wielkiego problemu.

Starajc si skupi wok IH dawne rodowisko nauczyciel- skie, w latach i Aleksander Gieysztor wiele si po- wici ustaleniu list ocalaych wykadowcw akademickich i nawizaniu kontaktu z rozproszonymi po Polsce kolegami. Wiele miejsca wrd zachowanych archiwaliw zaj muj mate- riay dotyczce zapewnienia znonych warunkw ycia i opieki medycznej uczonym powracajcym z obozw koncentracyj- nych i jenieckich.

Zarazem zachowana korespondencja z tego okresu, szczeglnie z przedstawicielami starszego pokolenia hi- storykw, jak choby ze Stanisawem Ktrzyskim, nauczycie- lem i przyjacielem Aleksandra Gieysztora, stanowi cenne wia- dectwo dylematw moralnych, przed jakimi stawali uczeni w powojennej Polsce.

Jak wielkim cieniem kado si to na y- ciu i pracy naukowej, wiadcz listy z probami o pomoc i wsta- wiennictwo od samych winiw i rodzin aresztowanych stu- dentw tajnego uniwersytetu, pracownikw naukowych i pod- komendnych Aleksandra Gieysztora zaangaowanych w dzia- alno w organizacji niepodlegociowych po roku. W latach Aleksander Gieysztor wiele uwagi po- wici stworzeniu czasopisma, mogcego stanowi forum wymiany myli take dla badaczy opierajcych si oficjalnej marksistowskiej doktrynie metodologicznej.

Reaktywowany w roku Przegld Historyczny" sta si szybko przedmio- tem naciskw ze strony wadz, czego interesujc ilustracj stanowi korespondencja midzy Aleksandrem Gieysztorem a Tadeuszem Manteufflem z przeomu i roku, do- tyczca konfliktu wok zatrzymanego przez cenzur artykuu tego ostatniego na temat roli zakonu cysterskiego w Polsce w XII wieku. W tym samym okresie z wi el k energi przy- stpi do wsporganizowania interdyscyplinarnego Kierow- nictwa Bada nad Pocztkami Pastwa Polskiego: korespon- dencja rn.

Ogromn cz zachowanej korespondencji stanowi listy wymieniane z badaczami z zagranicy, m. Odzwierciedlaj zakres i intensywno kontaktw naukowych Aleksandra Gieysztora, a take jego otwarto na nowe prdy i kierunki badawcze rozwijane szczeglnie w Europie Zachod- niej. Z koca lat Gieysztora no- watorskimi metodami wypracowanymi w krgu francuskiej szkoy Annales.

Propozycje metodologiczne rodowiska sku- pionego wok F. Braudela day impuls do sformuowania no- wych zagadnie badawczych i w nastpnych latach stay si punktem odniesienia dla jego pracy naukowej, a za jego pored- nictwem wpyny w znaczcy sposb na naukowy rozwj jego uczniw. Zachoway si take archiwalia zwizane z dziaalno- ci Aleksandra Gieysztora w midzynarodowych zespoach badawczych i komitetach organizacyjnych konferencji m. Obok oficjalnej korespondencji znajdujemy wrd tych materiaw spisywane na gorco notat- ki, odzwierciedlajce talent polemiczny uczonego i wskazu- jce, jak wielk rol w jego pracy naukowej odgrywaa wymia- na myli.

Tezy i szkice zapisywane podczas spotka rozwijane byy pniej w publikowanych pracach. Daje to rzadk okazj ledzenia caego procesu twrczego. Dziki wymianie listw i materiaw, trwajcej take w okre- sie najszczelniejszego zamknicia granic i ograniczenia wyjaz- dw naukowych przed rokiem, rodowisko warszawskich historykw i studentw nie utracio kontaktu z nauk wiatow. Od poowy lat Potrafi te z niezwykym uporem wspiera swych uczniw w trudnych sytuacjach yciowych wystarczy wspomnie aresztowanie Karola Modzelewskiego 16 czy usunicie z IH PAN Bronisawa Geremka.

Nieprzypadko- wo to na Jego rce trafiay listy z prob o ochron studentw i pracownikw naukowych zaangaowanych w dziaalno po- lityczn w latach Zwizek midzy prac badawcz i dydaktyk czytelny w materiaach archiwalnych, by zreszt cech charakterystyczn caej Jego dziaalnoci. W spucinie zachoway si liczne i niezwykle starannie przygotowywane konspekty seminariw i wykadw uniwersyteckich pozwa- lajce zapozna si z metodami Jego pracy jako pedagoga.

Dla swych uczniw, take tych, ktrzy stali si ju dojrzaymi bada- czami, pozostawa niezmiennie pierwszym recenzentem i mi- strzem.

Profesor z satysfakcj obserwowa ich rozwj naukowy i skrupulatnie gromadzi ich kolejne publikacje, recenzje i opi- nie. Dziki temu archiwum Aleksandra Gieysztora stanowi praw- dziw kronik dziejw kilku pokole polskich mediewistw. Aneta Pienidz Wydana po raz pierwszy w roku Mitologia Sowian Aleksandra Gieysztora naley ju do klasyki polskiej historio- grafii.

A jednoczenie sformuowane wwczas tezy do dzi wpywaj w znaczcy sposb na ksztat i kierunki bada nad kultur duchow ludw sowiaskich. Ponowne wydanie tej pracy skania do refleksji nie tylko nad rol, j ak badania Alek- sandra Gieysztora odegray we wprowadzaniu do polskiej dys- kusji naukowej nowych koncepcji badawczych i metodologicz- nych rozwijajcych si w Europie Zachodniej, w Stanach Zjed- noczonych i Zwizku Radzieckim w latach Obecna edycja Mitologii Sowian rni si od wydania do- skonale znanego nie tylko mediewistom, ale take tysicom czytelnikw nieparajcych si zawodowo badaniem przeszo- ci.

Praca ta opublikowana zostaa po raz pierwszy w popularno- naukowej serii Mitologie wiata" Wydawnictw Artystycz- nych i Filmowych. Ze wzgldu na profil serii Autor zmuszony by wprowadzi istotne ograniczenia. Jako e ksika z zaoe- nia adresowana bya do szerokiego odbiorcy, zostaa niemal cakowicie pozbawiona aparatu naukowego do wydania do- czono jedynie podstawow bibliografi, zrezygnowano ca- kowicie z przypisw.

Jak si okazao, formua ta odpowiadaa czytelnikom, a popularno tej - nieatwej przecie w odbiorze ksiki - bya niezwyka. Wystarczy wspomnie, e jej dwa wydania z i roku osigny cznie imponujcy, na- 18 wet jak na owe czasy, nakad blisko tysicy egzemplarzy.

Jednak to, co z punktu widzenia masowego czytelnika okazao si zalet, w rodowisku naukowym byo odczuwane jako do- Ikliwy brak. Sam Autor by oczywicie wiadom tych manka- mentw. Od chwili ukazania si drukiem pierwszego wydania popularnej wersji Mitologii Pracy tej powica wiele czasu i uwagi, nie zdoa jej jednak ukoczy. Po mierci profesora Aleksandra Gieysztora jego archiwum naukowe troskliw opiek otoczya crka, pani Ewa Gieysztor. W trakcie porzdkowania spucizny Profesora, odnaleziony zo- sta, oprcz rkopisu Mitologii Tekst ten sta si podstaw niniejszego wydania.

Naley zatem zaznaczy, e prezentowana edycja nie za- wiera ukoczonego dziea, ale odzwierciedla jedynie pewien etap pracy, ktra - jak mona domniemywa na podstawie za- chowanych notatek - zakrojona bya znacznie szerzej. Trzeba te podkreli, e nie wszystkie zachowane materiay zostay wczone do prezentowanej edycji. Cz z nich zostaa jedynie wstpnie opracowana przez Autora, cz przetrwaa w postaci lunych notatek, co uniemoliwio okrelenie ich miejsca w strukturze caej pracy. Dotyczy to na przykad niezwykle inte- resujcego zagadnienia obrzdw zwizanych ze mierci i so- wiaskich wyobrae o wiecie pozagrobowym.

W obecnej postaci sam tekst Mitologii Poszerzone zostay partie dotyczce dziejw bada i pomniejszych bstw, dodane lub zmienione poszczeglne, krtkie fragmenty. Zasadnicza rni- ca polega na wprowadzeniu do tekstu aparatu krytycznego przypisw rzeczowych oraz zestawieniu bibliografii. Redak- cja przypisw oparta zostaa na odrcznych notatkach poczy- nionych przez Autora w rkopisie lub doczonych w postaci fi- szek, czsto ograniczajcych si jedynie do sigli lub nazwisk 19 i dat wydania.

Rozwizanie tych oznacze i identyfikacja po- szczeglnych prac, na ktre Autor si powoywa, si rzeczy nie zawsze bya moliwa. Starano si jednak moliwie wiernie odtworzy pierwotny zamys. W tekcie ingerencje wydawcy ograniczaj si do poprawienia literwek, opuszcze i ewident- nych pomyek jzykowych. Ujednolicono zapis nazw bstw, nazw miejscowych i osobowych. Do prezentowanej edycji Mitologii W ten sposb chciano zaznaczy rnorodno form aktywno- ci Aleksandra Gieysztora na tym polu badawczym, pokaza, jak istotn rol odgrywaa w jego pracy popularyzacja wiedzy o przeszoci i last but not least przypomnie posta Profesora jako mistrza ywego sowa.

INTRODUCTION TO FIBER OPTICS BY GHATAK AND THYAGARAJAN PDF

Mitologia SÅ‚owian

.

FATAWA IBN TAYMIYYAH PDF

Aleksander Gieysztor - Mitologia Slowian

.

Related Articles