AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN 1967 PDF

Akta Perhubungan Perusahaan terpakai kepada seluruh Malaysia dan memperuntukkan peraturan perhubungan antara majikan dan pekerja dengan kesatuan sekerja mereka dan pencegahan dan penyelesaian pertikaian perusahaan. Akta ini menekankan rundingan secara langsung antara majikan dan pekerja dengan kesatuan sekerja mereka untuk menyelesaikan perselisihan mereka dan menyelesaikan apa-apa pertikaian melalui usaha mereka sendiri dan melalui prosedur yang dipersetujui bersama dengan campur tangan kerajaan yang minimal. Jika rundingan secara langsung antara majikan, pekerja dengan kesatuan sekerja mereka gagal, Akta ini memperuntukkan penyelesaian pertikaian perusahaan melalui pendamaian atau timbang tara. Perjanjian kolektif bermakna perjanjian bertulis yang dicapai antara majikan atau kesatuan sekerja majikan pada satu pihak dan kesatuan sekerja pekerja pada pihak yang satu lagi, berkaitan dengan terma dan syarat antara kedua-dua pihak tersebut. Berpiket secara aman dan teratur atas sebab pertikaian perusahaan dibenarkan di bawah Bahagian IX, seksyen 40 Akta Perhubungan Perusahaan dengan syarat ia dijalankan di atau dekat dengan tempat di mana pekerja bekerja dan di mana pertikaian perusahaan wujud. Adalah salah di sisi undang-undang untuk menghadirinya jika kehadiran tersebut, secara semulajadi menurut caranya atau bilangannya, diperhitungkan untuk menakutkan mana-mana orang atau untuk membawa kepada gangguan keamanan.

Author:Zolorg Zukus
Country:Malta
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):12 October 2008
Pages:59
PDF File Size:8.71 Mb
ePub File Size:9.42 Mb
ISBN:899-8-51702-305-4
Downloads:41290
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VigalOctober 26, Malay Essays 1. Akta ini juga menggantikan kesemua undang-undang perhubungan perusahaan yang terdahulu namun, masih menggalakkan konsep demokrasi dan campurtangan kerajaan di dalam indusri dengan menyediakan perlindungan untuk hak yang sah, prerogatif dan kepentingan golongan majikan dan pekerja serta kesatuan sekerja mereka disamping memastikan bahawa segala pertikaian yang timbul dapat diselesaikan dengan adil, cepat dan saksama supaya kepentingan awam dan negara tidak terjejas.

Di bawah Seksyen 20 1 Akta Perhubungan Perusahaan misalnya, memperuntukkan bahawa sekiranya seseorang pekerja, tanpa mengira sama ada dia merupakan seorang ahli kesatuan sekerja ataupun sebaliknya, menganggap dia telah diberhentikan kerja tanpa sebab atau alasan yang adil dan munasabah oleh majikannya, dia boleh membuat representasi secara bertulis kepada Ketua Pengarah untuk pemulihan kerja kepada pekerjaan lamanya di mana representasi tersebut boleh difailkan di pejabat Ketua Pengarah yang berdekatan dengan tempat kerja di mana pekerja tersebut telah diberhentikan.

Begitu juga di bawah Seksyen 13 Akta Perhubungan Perusahaan , tatacara perundingan kolektif diberikan kepada wakil-wakil dari pihak majikan dan pihak kesatuan sekerja sebelum proses perundingan, tawar-menawar, penyelesaian, persetujuan dan sebagainya terhadap suatu isu pertikaian perusahaan dijalankan.

Namun, sekiranya sebarang rundingan yang berlangsung di antara majikan, pekerja dengan kesatuan sekerja mereka menemui jalan buntu, Akta ini turut memperuntukkan penyelesaian pertikaian perusahaan melalui pendamaian atau timbang tara dengan merujuk isu-isu pertikaian tersebut kepada Mahkamah Perusahaan.

Ini bagi memastikan bahawa segala keputusan yang bakal diperolehi, dapat diterima oleh semua pihak. Ini bermakna, pekerja merupakan individu yang diambil bekerja oleh majikan dan menerima gaji dan upah atas suatu sebab pekerjaan yang dilaksanakan.

Pekerja tersebut termasuklah pekerja yang terdiri daripada pelbagai jenis bidang dan pekerjaan serta pangkat di dalam sektor awam dan swasta sama ada eksekutif dan bukan eksekutif seperti Akauntan, Eksekutif Tenaga Nasional Berhad, Perkeranian, Pembantu Am Rendah dan sebagainya. Namun, penawaran gaji ini sebenarnya masih dikawal dan dipantau oleh Menteri Sumber Manusia agar ianya tidak berlaku penindasan ke atas pemberian gaji kepada pekerja yang tidak setimpal dengan pekerjaan yang telah dipersetujui.

Di bawah Akta ini juga, pekerja dapat diklasifikasikan kepada dua 2 kategori iaitu:- 1 Pekerja yang menerima gaji yang tidak melebihi RM sebulan 2 Pekerja yang menerima gaji melebihi RM sebulan.

Pekerja juga termasuklah pekerja yang telah dipecat atau dilepaskan atau telah diberhentikan bagi menyelesaikan suatu pertikaian perindustrian antara majikan dan pekerja. Sekiranya pekerja yang terlibat dengan pemberhentian merupakan ahli kesatuan sekerja dan menandatangani perjanjian bersama, pekerja tersebut adalah layak kepada perkara-perkara berikut:- 1 Menerima pampasan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Perjanjian Bersama.

Sebagai contoh, Mahkamah Perusahaan memerintahkan Syarikat XYZ membayar gaji tertunggak beserta pampasan sebanyak RM50,xxx kepada dua 2 orang pekerjanya yang dibuang tanpa alasan yang munasabah, empat tahun lalu. Pengerusi Mahkamah Perusahaan, memerintahkan syarikat berkenaan membayar gaji tertunggak sebanyak RM19,xxx dan pampasan sebanyak RM5,xxx kepada pemandu tangki, En. K, yang dibuang kerja pada 20 Januari x. Mahkamah juga turut memerintahkan syarikat membayar gaji tertunggak sebanyak RM20,xxx kepada pembantu tadbir Puan Z.

Selain itu, syarikat tersebut juga diperintahkan untuk mengambil semula Puan Z bekerja sebagai pembantu tadbir tanpa kehilangan kekananan beliau dan faedah lain berkuat kuasa pada 20 Mei x.

Ini jelas menunjukkan bahawa kes pertikaian di antara majikan dengan pekerja yang dirujuk kepada Mahkamah Perusahaan haruslah dilihat secara positif kerana telah wujud kesedaran di kalangan pekerja mengenai hak mereka di sisi undang-undang. Oleh yang demikian, para pekerja perlulah memainkan peranan yang penting di dalam mengendalikan isu-isu berbangkit mengenai masalah pertikaian perusahaan yang timbul dengan pihak majikan agar segala perundingan dapat dijalankan dalam suasana aman dan tenteram bagi mencapai persetujuan bersama.

Sinopsis Akta ini dapat dinyatakan seperti berikut:- 3. Aduan mengenai perlanggaran Seksyen 4, 5, atau 7 boleh di buat secara bertulis kepada Ketua Pengarah yang boleh mengambil sebarang langkah yang difikirkan perlu untuk menyelesaikan aduan itu. Sekiranya ia tidak selesai, beliau hendaklah memberitahu Menteri Sumber Manusia yang akan merujukkan aduan itu ke Mahkamah Perusahaan untuk dibicarakan, jika difikirkan wajar.

Di bawah Seksyen 6 Akta ini, majikan hendaklah memberi kebenaran kepada pekerja bercuti untuk tempoh yang munasabah bagi menjalankan tugasnya sebagai pegawai kesatuan sekerja; juga suatu kemestian bagi majikan memberikan cuti bergaji jika ketidakhadiran pekerja itu adalah untuk mewakili ahli-ahli kesatuan sekerjanya berhubung perkara-perkara yang berkaitan dengan majikannya.

Sesebuah kesatuan sekerja tidak boleh menuntut pengiktirafan berhubung pekerja-pekerja yang digajikan dalam kapasiti pengurusan, eksekutif, kerahsiaan atau keselamatan, sekiranya majoriti dari keahliannya terdiri dari para pekerja yang bukan digajikan dalam mana-mana kapasiti tersebut. Dibawah Seksyen 13 3 , mengikut common law beberapa hak tertentu seperti kenaikan pangkat, pertukaran, pengambilan, penamatan perkhidmatan atas sebab kelebihan atau penyusunan semula pekerja, pemecatan dan pengembalian semula pekerjaan, penyerahan assignment atau penguntukan tugas, tidak boleh dimasukaan ke dalam cadangan-cadangan perjanjian kolektif oleh sebuah kesatuan sekerja.

Namun, bahagian ini mempunyai peruntukan untuk menggalakkan latihan, semakan tahunan sistem upah dan sistem gaji berdasarkan prestasi. Related Essays.

CRESTRON ILUX PDF

Essay: AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN 1967

Tujuan Akta ini diwujudkan adalah untuk menetapkan dengan cara yang teratur perhubungan antara majikan dan pekerja serta kesatuan sekerja mereka dan mencegah serta menyelesai sebarang perselisihan atau pertikaian berbangkit dari perhubungan mereka dan amnya untuk mengendali pertikaian perusahaan. Akta ini menggantikan kesemua undang-undang perhubungan perusahaan yang terdahulu tetapi masih terus menggalakkan konsep demokrasi dan self-government in industry dengan menyediakan perlindungan untuk hak yang sah, prerogatif dan kepentingan golongan majikan dan pekerja serta kesatuan sekerja mereka disamping mempastikan agar pertikaian-pertikaian diselesaikan dengan cepat dan saksama supaya kepentingan awam dan negara tidak terjejas. Sinopsis Akta ini adalah seperti berikut: Bahagian I Akta Perhubungan Perusahaan memberikan tafsiran beberapa istilah yang digunakan. Antaranya yang penting ialah tafsiran mogok yang di ertikan sebagai tindakan memberhentikan kerja yang dilakukan oleh sekumpulan pekerja yang bertindak secara bersatu, atau secara bersama-sama enggan atau keengganan untuk terus bekerja atau untuk menerima pekerjaan di bawah persefahaman bersama oleh bilangan pekerja, dan termasuklah apa-apa tindakan atau ketinggalan oleh sekumpulan pekerja yang bertindak bersama atau di bawah persefahaman bersama, yang dimaksudkan kepada atau menyebabkan apa-apa had, sekatan, pengurangan atau penamatan atau penangguhan perlakuan atau perlaksanaan kesemua atau mana-mana bahagian tugas yang bersangkutan dengan pekerjaan. Bahagian II Bahagian ini menjelaskan mengenai hak-hak pekerja dan majikan dan kesatuan sekerja mereka dan larangan ke atas pekerja, majikan serta kesatuan sekerja mereka berhubung beberapa tindakan tertentu seperti aktiviti anti-kesatuan, penganiayaan dan lain-lain amalan perburuhan yang tidak adil.

DEAD STARS BY PAZ MARQUEZ BENITEZ PDF

Nilai seseorang manusia bukan terletak pada apa yang telah dimilikinya, tetapi pada apa yang dilakukan untuk memperbaiki dirinya.. Tujuan Akta ini diwujudkan adalah untuk menetapkan dengan cara yang teratur perhubungan antara majikan dan pekerja serta kesatuan sekerja mereka dan mencegah serta menyelesai sebarang perselisihan atau pertikaian berbangkit dari perhubungan mereka dan amnya untuk mengendali pertikaian perusahaan. Akta ini menggantikan kesemua undang-undang perhubungan perusahaan yang terdahulu tetapi masih terus menggalakkan konsep demokrasi dan self-government in industry dengan menyediakan perlindungan untuk hak yang sah, prerogatif dan kepentingan golongan majikan dan pekerja serta kesatuan sekerja mereka disamping mempastikan agar pertikaian-pertikaian diselesaikan dengan cepat dan saksama supaya kepentingan awam dan negara tidak terjejas. Antaranya yang penting ialah tafsiran mogok yang di ertikan sebagai tindakan memberhentikan kerja yang dilakukan oleh sekumpulan pekerja yang bertindak secara bersatu, atau secara bersama-sama enggan atau keengganan untuk terus bekerja atau untuk menerima pekerjaan di bawah persefahaman bersama oleh bilangan pekerja, dan termasuklah apa-apa tindakan atau ketinggalan oleh sekumpulan pekerja yang bertindak bersama atau di bawah persefahaman bersama, yang dimaksudkan kepada atau menyebabkan apa-apa had, sekatan, pengurangan atau penamatan atau penangguhan perlakuan atau perlaksanaan kesemua atau mana-mana bahagian tugas yang bersangkutan dengan pekerjaan.

HULL J.C.RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL INSTITUTIONS PDF

October 26, Malay Essays 1. Akta ini juga menggantikan kesemua undang-undang perhubungan perusahaan yang terdahulu namun, masih menggalakkan konsep demokrasi dan campurtangan kerajaan di dalam indusri dengan menyediakan perlindungan untuk hak yang sah, prerogatif dan kepentingan golongan majikan dan pekerja serta kesatuan sekerja mereka disamping memastikan bahawa segala pertikaian yang timbul dapat diselesaikan dengan adil, cepat dan saksama supaya kepentingan awam dan negara tidak terjejas. Di bawah Seksyen 20 1 Akta Perhubungan Perusahaan misalnya, memperuntukkan bahawa sekiranya seseorang pekerja, tanpa mengira sama ada dia merupakan seorang ahli kesatuan sekerja ataupun sebaliknya, menganggap dia telah diberhentikan kerja tanpa sebab atau alasan yang adil dan munasabah oleh majikannya, dia boleh membuat representasi secara bertulis kepada Ketua Pengarah untuk pemulihan kerja kepada pekerjaan lamanya di mana representasi tersebut boleh difailkan di pejabat Ketua Pengarah yang berdekatan dengan tempat kerja di mana pekerja tersebut telah diberhentikan. Begitu juga di bawah Seksyen 13 Akta Perhubungan Perusahaan , tatacara perundingan kolektif diberikan kepada wakil-wakil dari pihak majikan dan pihak kesatuan sekerja sebelum proses perundingan, tawar-menawar, penyelesaian, persetujuan dan sebagainya terhadap suatu isu pertikaian perusahaan dijalankan. Namun, sekiranya sebarang rundingan yang berlangsung di antara majikan, pekerja dengan kesatuan sekerja mereka menemui jalan buntu, Akta ini turut memperuntukkan penyelesaian pertikaian perusahaan melalui pendamaian atau timbang tara dengan merujuk isu-isu pertikaian tersebut kepada Mahkamah Perusahaan. Ini bagi memastikan bahawa segala keputusan yang bakal diperolehi, dapat diterima oleh semua pihak. Ini bermakna, pekerja merupakan individu yang diambil bekerja oleh majikan dan menerima gaji dan upah atas suatu sebab pekerjaan yang dilaksanakan.

ALFREDO GRONDONA WHITE PDF

.

Related Articles