ABCDE ATLS PDF

Primary survey[ edit ] The first and key part of the assessment of patients presenting with trauma is called the primary survey. During this time, life-threatening injuries are identified and simultaneously resuscitation is begun. A simple mnemonic, ABCDE , is used as a mnemonic for the order in which problems should be addressed. Airway maintenance with cervical spine protection[ edit ] Main article: airway management The first stage of the primary survey is to assess the airway. If the patient is able to talk, the airway is likely to be clear.

Author:Basar Moogugul
Country:Montenegro
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):3 September 2007
Pages:495
PDF File Size:15.65 Mb
ePub File Size:4.4 Mb
ISBN:911-2-49310-140-3
Downloads:99473
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArashikusAlgemene gegevens In Nederland vindt gespecialiseerde brandwondenzorg plaats in drie brandwondencentra: het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk sinds , het Martini Ziekenhuis in Groningen sinds en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam sinds Daarnaast bestaat de Nederlandse brandwondenzorg uit vijf organisaties die nauw samenwerken. De zorgprofessionals en onderzoekers van de brandwondencentra hebben zich verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg NVBZ.

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed dat erdoor ontstaat tot een minimum beperken. Daartoe werkt de Nederlandse Brandwonden Stichting aan het verbeteren van de behandeling, verpleging, verzorging van en hulpverlening aan personen met brandwonden, aan bevordering van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden en aan het voorkomen van brandwonden.

De VSBN heeft het doel om de samenwerking tussen de drie Nederlandse brandwondencentra te stimuleren door middel van onderzoek, educatie en training. De Stichting Kind en Brandwond organiseert zowel vakantieweken voor kinderen met brandwonden als familiedagen. De VMB geeft nazorg aan zowel brandwondenslachtoffers als aan ouders van kinderen met brandwonden en biedt lotgenotencontact en belangenbehartiging.

De samenwerking tussen deze vijf organisaties draagt bij aan een complete brandwondenzorg. Naast deze gespecialiseerde zorg vindt 1e opvang en behandeling van slachtoffers met brandwonden voor het overgrote deel plaats in de eerstelijnsgezondheidszorg, waarna slachtoffers met ernstige brandwonden verwezen worden naar een van de brandwondencentra.

Wereldwijd sterven er jaarlijks In Nederland bezoeken jaarlijks gemiddeld Het meerjarig gemiddelde aantal acute opnamen per jaar in de drie Nederlandse brandwondencentra ten gevolge van brandwonden is periode van Baar De ernst van de brandwond wordt mede bepaald door de grootte en de diepte van de brandwond. In Nederland is vooral de classificatie in graden bekend, maar internationaal wordt dit nauwelijks gebruikt.

Voor deze richtlijn houden we de meer internationale terminologie aan. Een overzicht van de classificatie van brandwonddiepte en de bijbehorende kenmerken zijn weergegeven in Tabel 1. Tabel 1. Bij een epidermale verbranding eerstegraads is er geen sprake van een wond. Het is een reactie op overmatige hitte, bijvoorbeeld door langdurige blootstelling aan zonlicht. Bij een dermale of gedeeltelijke dikte verbranding tweedegraads is de epidermis en de dermis beschadigd.

Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen oppervlakkig en diep dermale brandwonden. Dit onderscheid is van belang voor de te verwachten genezingstijd en littekenvorming. Oppervlakkige dermale brandwonden genezen meestal in 10 tot 14 dagen en het litteken beperkt zich veelal tot een kleurverschil. Bij diep dermale verbrandingen is de beschadiging tot diep in de dermis en zal spontane genezing gewoonlijk meer dan drie weken duren. Bij een groot oppervlak is dan vaak een huidtransplantatie nodig.

Zowel bij conservatieve als operatieve behandeling van diep dermale wonden zal in meer of mindere mate littekenvorming ontstaan. Bij een subdermale of volledige dikte verbranding derdegraads reikt de beschadiging tot in de subcutis waardoor een onvermogen tot regeneratie ontstaat. Vernietiging van de vrije zenuwuiteinden in de huid maakt deze brandwonden niet pijnlijk en ongevoelig bij aanraken.

Een subdermale brandwond kan alleen genezen na bedekking van de wond met een huidtransplantaat en leidt altijd tot littekenvorming. De belangrijkste knelpunten doen zich voor op het gebied van de diagnostiek inschatting van de ernst van de brandwond en een te late verwijzing.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat er ondanks de Emergency Management of Severe Burns EMSB training niet optimaal gehandeld wordt met betrekking tot 1e opvang, zoals de inschatting van het percentage TVLO, inschatting van kans op hypothermie, vaststellen inhalatietrauma, vloeistofresuscitatie en de verwijscriteria naar een brandwondencentrum Baartmans , Breederveld Daarnaast is er in de internationale literatuur aangegeven dat er een aantal aandachtsgebieden zijn voor verbetering binnen de brandwondenzorg, zoals behandeling op eerste hulp afdeling, verwijzing naar brandwondencentra, berekening volume vloeistofresuscitatie, vermindering van tijd tussen eerste hulp afdeling en opname in brandwondencentrum Carter , Chipp , Parks , Rose Er is nog steeds een te grote variatie in hulpverlening, inschatting van de ernst van de brandwond en verwijzing bij personen met acute brandwonden.

Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen op gezondheidsklachten, kwaliteit van leven, maar ook op sociaal en beroepsmatig functioneren. Het doel is om deze eerste opvang en verwijzing binnen Nederland te standaardiseren om hiermee de kwaliteit van de zorg te bevorderen.

Deze richtlijn beoogt dat: er meer helderheid in aanpak en beleid komt; de ziektelast ten gevolge van brandwonden wordt teruggedrongen, en de sociaal-maatschappelijke participatie van mensen na acute brandwonden toeneemt, wat zowel werk en school als gezins- leven en sociaal netwerk betreft.

Uiteindelijk kan dit ook leiden tot een besparing van maatschappelijke kosten. Samenstelling werkgroep Voor het ontwikkelen van deze richtlijn is in een multidisciplinaire werkgroep samengesteld. In totaal waren 19 beroepsverenigingen en instaties in de werkgroep vertegenwoordigd.

Voor een overzicht van de samenstelling van de werkgroep, zie hieronder. De werkgroep was verantwoordelijk voor het opstellen van de conceptrichtlijn en het vaststellen van de definitieve richtlijntekst. Bij het samenstellen van de werkgroep is rekening gehouden met de geografische spreiding van de werkgroepleden en een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende verenigingen en academische achtergrond. De werkgroepleden hebben onafhankelijk gehandeld en waren gemandateerd door hun vereniging voor deelname aan de werkgroep.

Alle werkgroepleden hebben de belangenverklaring ingevuld. Hun verklaringen hieromtrent liggen ter inzage bij de Nederlandse Brandwonden Stichting.

JULIAN SCRIABIN PDF

Herziene ABCDE-kaart voor huisartsen: onderbouwing en implementatie

Partijen constateerden dat dit een ongewenste situatie is. Zij hebben vervolgens een werkgroep ingesteld met als opdracht de ABCDE-methode voor huisartsen te actualiseren. De geactualiseerde methode moet bruikbaar zijn in de huisartsopleiding en in de praktijk voor alle huisartsen. De methode dient aan te sluiten bij nationale en internationale standaarden en bij de ABCDE-methode die in ziekenhuizen wordt gehanteerd. De geactualiseerde methode hoort uniform te zijn en gebruikt te kunnen worden in de 1e en 2e lijn. Huisartsopleiding Nederland, NHG en SBOH hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin tevens werd vastgesteld welke expertise in de werkgroep diende te worden ingebracht. Pieters, huisarts en lid van de inhoudscommissie, voorzitter.

BOGLAND SEAMUS HEANEY PDF

Inleiding in de ABCDE methode

Algemene gegevens In Nederland vindt gespecialiseerde brandwondenzorg plaats in drie brandwondencentra: het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk sinds , het Martini Ziekenhuis in Groningen sinds en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam sinds Daarnaast bestaat de Nederlandse brandwondenzorg uit vijf organisaties die nauw samenwerken. De zorgprofessionals en onderzoekers van de brandwondencentra hebben zich verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg NVBZ. De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed dat erdoor ontstaat tot een minimum beperken. Daartoe werkt de Nederlandse Brandwonden Stichting aan het verbeteren van de behandeling, verpleging, verzorging van en hulpverlening aan personen met brandwonden, aan bevordering van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden en aan het voorkomen van brandwonden. De VSBN heeft het doel om de samenwerking tussen de drie Nederlandse brandwondencentra te stimuleren door middel van onderzoek, educatie en training.

2001 SUBURBAN OWNERS MANUAL PDF

Advanced Trauma Life Support

Een slachtoffer wordt volgens een vaste aanpak benaderd , zijn vitale functies gecontroleerd en onderzocht op levensbedreigende aandoeningen en behandeld. Het protocol biedt een gestructureerde methode om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de toestand van het slachtoffer en vooral niets te missen. Ofwel: behandel hetgeen dat het meest levensbedreigend is het eerste, voordat men verder gaat met de volgende stap in het ABCDE. Ook in de Eerste Hulp wordt doorgaans met een vaste benadering van slachtoffers gewerkt. Op deze wiki geven wij een overzicht van de ABCDE-methodiek, dat is aangepast voor eerstehulpverleners. Waarom een vaste methodiek voor de EHBO?

Related Articles